4,187,986 تومان 4,643,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر  پشتي و دسته ها ساخته شده از کلاف چوب روس و ابر گرم استفاده از پایه فولای آبکاری شده نیکل - کروم بهره گيري ازتکنيک ترکيب فنر زیگزاگی و تسمه ارتجاعي بهره گيري از روکش هاي...
1,059,300 تومان 1,177,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر بهره گیری از روکش های مرغوب با کیفیت بسیار بالای دوخت استفاده از چوب روسی فرآوری شده در چهار چوب اصلی قابل استفاده در دفاتر مدیران ارشد استفاده از ابر سرد قالبی 
7,897,715 تومان 8,785,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر استفاده از ابر با قابلیت ارتجاعی بالا در نشیمن استفاده از آلومینیوم پرداخت شده در پایه ها استفاده از الیاف ویسکوز در پشتی و کوسن ها بهره گیری از ترکیب نوارهای ارتجاعی و فنرهای...
4,118,624 تومان 4,556,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر استفاده از پایه فولای آبکاری شده نیکل - کروم بهره گيري ازتکنيک ترکيب فنر زیگزاگی و تسمه ارتجاعي بهره گيري از روکش هاي مرغوب با کيفيت بسيار بالاي دوخت پشتي و دسته ها ساخته شده از...
5,858,970 تومان 6,474,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر استفاده از پایه فولای آبکاری شده نیکل - کروم بهره گيري ازتکنيک ترکيب فنر زیگزاگی و تسمه ارتجاعي بهره گيري از روکش هاي مرغوب با کيفيت بسيار بالاي دوخت پشتي و دسته ها ساخته شده از...
5,380,480 تومان 6,005,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر چهارچوب ساخته شده از چوب روسی استفاده از ابر سرد قالبی با نرمی و دانسیته کنترل شده استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن استفاده از ابر سرد قالبی با نرمی و دانسیته کنترل شده
7,431,424 تومان 8,294,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن چهارچوب ساخته شده از چوب روسی بهره گیری از روکش های مرغوب با کیفیت بسیار بالای دوخت استفاده از ابر سرد قالبی با نرمی و دانسیته کنترل شده
9,278,080 تومان 10,355,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن چهارچوب ساخته شده از چوب روسی بهره گیری از روکش های مرغوب با کیفیت بسیار بالای دوخت استفاده از ابر سرد قالبی با نرمی و دانسیته کنترل شده
5,800,145 تومان 6,409,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر استفاده از ابر با قابلیت ارتجاعی بالا در نشیمن استفاده از آلومینیوم پرداخت شده در پایه ها استفاده از الیاف ویسکوز در پشتی و کوسن ها بهره گیری از ترکیب نوارهای ارتجاعی و فنرهای...
5,644,800 تومان 6,300,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر استفاده از اتصالات ویژه در محل نصب شبکه الاستیک به چهار چوب استفاده از چوب روسی فرآوری شده در چهار چوب اصلی بهره گیری از تکنیک ترکیب فنر و الیاف های ارتجاعی استفاده از ابر سرد قالبی...
7,127,562 تومان 7,946,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر استفاده از اتصالات ویژه در محل نصب شبکه الاستیک به چهار چوب استفاده از چوب روسی فرآوری شده در چهار چوب اصلی بهره گیری از تکنیک ترکیب فنر و الیاف های ارتجاعی استفاده از ابر سرد قالبی...
5,975,460 تومان 6,714,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر استفاده از اتصالات ویژه در محل نصب شبکه الاستیک به چهار چوب استفاده از چوب روسی فرآوری شده در چهار چوب اصلی بهره گیری از تکنیک ترکیب فنر و الیاف های ارتجاعی استفاده از ابر سرد قالبی...
8,273,300 تومان 9,275,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر استفاده از اتصالات ویژه در محل نصب شبکه الاستیک به چهار چوب استفاده از چوب روسی فرآوری شده در چهار چوب اصلی بهره گیری از تکنیک ترکیب فنر و الیاف های ارتجاعی استفاده از ابر سرد قالبی...
3,408,984 تومان 3,771,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر استفاده از اتصالات ویژه در محل نصب شبکه الاستیک به چهار چوب پوشش اجزای فلزی با آبکاری نیکل-کرم  بهره گیری از تکنیک ترکیب فنر و الیاف های ارتجاعی استفاده از ابر سرد قالبی با...
4,752,995 تومان 5,395,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر استفاده از اتصالات ویژه در محل نصب شبکه الاستیک به چهار چوب پوشش اجزای فلزی با آبکاری نیکل-کرم  بهره گیری از تکنیک ترکیب فنر و الیاف های ارتجاعی استفاده از ابر سرد قالبی با...
4,296,226 تومان 4,763,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر استفاده از اتصالات ویژه در محل نصب شبکه الاستیک به چهار چوب استفاده از چوب روسی فرآوری شده در چهار چوب اصلی بهره گیری از تکنیک ترکیب فنر و الیاف های ارتجاعی استفاده از ابر سرد قالبی...
3,760,774 تومان 4,174,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر استفاده از اتصالات ویژه در محل نصب شبکه الاستیک به چهار چوب استفاده از چوب روسی فرآوری شده در چهار چوب اصلی بهره گیری از تکنیک ترکیب فنر و الیاف های ارتجاعی استفاده از ابر سرد قالبی...
4,940,313 تومان 5,471,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر استفاده از پایه فولای آبکاری شده نیکل - کروم پشتي و دسته ها ساخته شده از کلاف چوب روس و ابر گرم استفاده از زواياي ارگونومي بين پشتي و نشيمن استفاده از ابر سرد قالبي با نرمي و...
3,783,240 تومان 4,185,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر  پشتي و دسته ها ساخته شده از کلاف چوب روس و ابر گرم بهره گيري از روکش هاي مرغوب با کيفيت بسيار بالاي دوخت استفاده از پایه محصول از جنس پوست راش با روکش  بهره گيري...
5,267,100 تومان 5,820,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر  پشتي و دسته ها ساخته شده از کلاف چوب روس و ابر گرم بهره گيري از روکش هاي مرغوب با کيفيت بسيار بالاي دوخت استفاده از پایه محصول از جنس پوست راش با روکش  بهره گيري...
3,429,685 تومان 3,815,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر پشتي و دسته ها ساخته شده از کلاف چوب روس و ابر گرم استفاده از پایه فولادی آبکاری شده نیکل - کروم بهره گيري ازتکنيک ترکيب فنر زیگزاگی و تسمه ارتجاعي بهره گيري از روکش هاي مرغوب با...
3,083,544 تومان 3,411,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر چهارچوب پشتی و نشیمن ساخته شده از پروفیل و تسمه های فولادی  استفاده از ابر سرد قالبی با نرمی و دانسیته کنترل شده پایه ها ساخته شده از لوله فولادی میلیمتر با آبکاری نیکل-کرم...
5,425,475 تومان 5,995,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر استفاده از ابر سرد قالبي با نرمي و دانسيته کنترل شده در نشیمن استفاده از پایه فولای آبکاری شده نیکل - کروم بهره گيري ازتکنيک ترکيب فنر زیگزاگی و تسمه ارتجاعي پشتي و دسته ها ساخته...
2,736,090 تومان 3,030,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر چهارچوب پشتی و نشیمن ساخته شده از پروفیل و تسمه های فولادی پایه ساخته شده از لوله فولادی میلیمتر با آبکاری نیکل-کرم استفاده از ابر سرد قالبی با نرمی و دانسیته کنترل شده پوشش اجزای...
3,083,544 تومان 3,411,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر چهارچوب پشتی و نشیمن ساخته شده از پروفیل و تسمه های فولادی پایه ساخته شده از لوله فولادی میلیمتر با آبکاری نیکل-کرم استفاده از ابر سرد قالبی با نرمی و دانسیته کنترل شده پوشش اجزای...
2,469,705 تومان 2,735,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر چهارچوب پشتی و نشیمن ساخته شده از پروفیل و تسمه های فولادی پایه ها ساخته شده از پروفیل فولادی استفاده از ابر سرد قالبی با نرمی و دانسیته کنترل شده پوشش اجزای فلزی با آبکاری نیکل-کرم
3,457,800 تومان 3,825,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر چهارچوب پشتی و نشیمن ساخته شده از پروفیل و تسمه های فولادی پایه ها ساخته شده از پروفیل فولادی استفاده از ابر سرد قالبی با نرمی و دانسیته کنترل شده پوشش اجزای فلزی با آبکاری...
1,295,638 تومان 1,438,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر بهره گیری از شیشه شفاف و دودی Tempered Glass بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگی به کار گیری پایه لاستیکی به منظور استقرار مناسب طراحی زیبا و چشم نواز
2,420,943 تومان 2,681,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر بهره گیری از شیشه شفاف و دودی Tempered Glass بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگی به کار گیری پایه لاستیکی به منظور استقرار مناسب طراحی زیبا و چشم نواز
1,127,700 تومان 1,253,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر بهره گیری از شیشه شفاف و دودی Tempered Glass بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگی به کار گیری پایه لاستیکی به منظور استقرار مناسب طراحی زیبا و چشم نواز
1,157,400 تومان 1,286,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر بهره گیری از شیشه شفاف و دودی Tempered Glass بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگی به کار گیری پایه لاستیکی به منظور استقرار مناسب طراحی زیبا و چشم نواز
2,038,810 تومان 2,278,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر بهره گیری از شیشه شفاف و دودی Tempered Glass بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگی به کار گیری پایه لاستیکی به منظور استقرار مناسب طراحی زیبا و چشم نواز
2,162,996 تومان 2,398,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر بهره گیری از شیشه شفاف و دودی Tempered Glass بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگی به کار گیری پایه لاستیکی به منظور استقرار مناسب طراحی زیبا و چشم نواز
2,143,152 تومان 2,376,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر صفحه ساخته شده از شیشه سکوریت بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگی به کار گیری پایه لاستیکی به منظور استقرار مناسب بهره گیری از شیشه شفاف و دودی Tempered Glass
1,206,000 تومان 1,340,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر بهره گیری از شیشه شفاف و دودی Tempered Glass بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگی به کار گیری پایه لاستیکی به منظور استقرار مناسب  طراحی زیبا و چشم نواز
3,851,944 تومان 4,261,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر صفحه ساخته شده از MDF از جنس چوب راش پرداخت شده پایه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده به کار گیری پایه لاستیکی به منظور استقرار مناسب بهره گیری از شیشه دودی Tempered Glass
2,075,480 تومان 2,332,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر  بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگی به کار گیری پایه لاستیکی به منظور استقرار مناسب بهره گیری از شیشه Tempered Glass  طراحی شده با شیشه شفاف به...
2,311,785 تومان 2,583,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر  طراحی با میز MDF با روکش PVC مات در قسمت زیرین طراحی شده با شیشه سکوریت شفاف بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگی به کار گیری پایه لاستیکی به منظور...
1,794,475 تومان 2,005,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر  طراحی شده با شیشه شفاف به منظور افزایش زیبایی بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگی به کار گیری پایه لاستیکی به منظور استقرار مناسب  بهره گیری از...
2,276,220 تومان 2,572,000 تومان
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر  طراحی شده با شیشه شفاف به منظور افزایش زیبایی بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگی به کار گیری پایه لاستیکی به منظور استقرار مناسب  بهره گیری از...

راهنمای خرید مبل اداری

مبل اداری، یکی از ارکان بسیار مهم در دفترکار، موسسه و یا هر شرکتی محسوب می‌شود. مبل اداری می‌تواند دکوراسیون داخلی محیط کار شما را به کلی تغییر دهد. پس در انتخاب آن بسیار دقت کنید. مبل اداری را می‌توانید با میز اداری و صندلی اداری هماهنگ کنید، تا محیطی یکپارچه و زیبا داشته باشید. اما قبل از اینکه اقدام به خرید مبل اداری کنید، به شما پیشنهاد می‌کنیم مواردی را در نظر بگیرید. در ادامه شما را با این موارد بیشتر آشنا خواهیم کرد.

قیمت و خرید انواع مبل اداری در ویترینی شو

قبل از خرید مبل اداری به چه مواردی با دقت کنید؟

پیش از اینکه اقدام به خرید مبل اداری کنید، پیشنهاد می‌کنیم مواردی که در ادامه برای شما بیان می‌کنیم را بررسی کنید تا بتونید خریدی مطمئن و رضایت بخش داشته باشید.

فضای اداری خود را در نظر بگیرید

در اولین اقدام لازم است تا شما نگاهی به به فضای داخلی اتاق کار خود بیندازید و با توجه به تعداد میز و صندلی‌هایی که دارد اقدام به خرید مبل اداری کنید. اگر فضای اتاق شما کوچک است، پیشنهاد می‌کنیم از مبل های اداری L استفاده کنید که فضای کمتری را می‌گیرند.

ارگونومی مبل را در نظر بگیرید

پیش از اینکه بخواهید مبلی را خریداری کنید، قبلش از راحتی آن اطمینان  حاصل کنید. حتما ارگونومی مبل را در نظر بگیرید. در بحث ارگونومی به راحتی، اندازه، ابعاد، ارتفاع و عمق مبل دقت کنید.

ظاهر مبل اداری را بررسی کنید

مورد دیگری که نیاز است به آن توجه کنید، ظاهر مبل است. بهترین راه این است که مبل اداری را متناسب با سایر عناصر اتاق از قبیل کمد، پرده و... سِت کنید. با این کار محیط اتاق کار شما بزرگتر به نظر می‌رسد و از همه مهمتر اتاقی هماهنگ خواهید داشت.

سبک و استایل اتاق را در نظر بگیرید

برای اینکه اتاقی مناسب و آرام داشته باشید، لازم است تا سبک و استایل اتاق را در نظر بگیرید و سپس اقدام به خرید کنید. اگر اتاق شما استایلی مدرن دارد، بهتر است از مبل اداری مدرن استفاده کنید و اگر سبک اتاق شما کلاسیک است، به سراغ مبل اداری کلاسیک بروید.

قیمت مبل اداری را در نظر بگیرید

آخرین موردی که پیش از خرید مبل باید به آن توجه کنید، قیمت مبل اداری میباشد. در ابتدا قبل از اینکه بخواهید برای خرید اقدام کنید، بودجه خود را کنار بگذارید تا با دیدی بهتر وارد بازار شوید.

چرا باید خرید مبل اداری را از ویترینی شو انجام دهیم؟

  • اول اینکه ویترینی شو یک متخصص در زمینه فروش مبل اداری میباشد.
  • دوم اینکه ویترینی شود 6 سال تجربه در زمینه فروش لوازم اداری به‌ویژه مبل اداری دارد.
  • سوم اینکه ویترینی شو دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد و دارای اینماد است.
  • چهارم اینکه مبل‌های اداری در ویترینی شو، همگی اصالت دارند و از برندهای مطرح میباشند.
  • قیمت مبل اداری در ویترینی شو منصفانه و رقابتی است.
ادامه مطلبShow less

فهرست

تنظیمات

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام