فیلتر توسط
برند
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...
700,000 تومان
جنس: هازان درجه یک - پارچه وارداتی با ضمانت عرض هر قواره بدون چین: 140 سانتی متر عرض هر قواره نصب شده: از 70 تا 120 سانتیمتر چاپ راکتیو، رنگ ثابت، با قابلیت نصب آسان اندازه قد پرده در قیمت تاثیر ندارد جهت تعیین...

پرده را می‌توان بعنوان حجاب خانه معرفی کرد. جدا از بحث حافظت از حریم شخصی، پرده زیبایی به خانه میبخشد و یکی از ضروریات هر منزل محسوب می‌شود. در تمام خانه‌های ایرانی، پرده جایگاه ویژه‌ای دارد و برای انتخاب و خرید پرده باید زمان زیادی صرف شود تا بتوانید خریدی مطمئن داشته باشید. برای اینکه بتوانید خریدی خوب داشته باشید، باید به رنگ، جنس، طرح، اندازه و سبم پرده دقت کنید. اگر قصد خرید سرویس خواب را دارید، حتما سعی کنید پرده خود را با آن و به‌ویژه تخت خواب سِت کنید.

خرید انواع پرده از فروشگاه ویترینی شو

قبل از خرید پرده به چه مواردی باید دقت کنیم؟

خرید پرده از جمله کارهایی است که باعث تغییر زیادی در دکوراسیون منزل شما می‌شود. پرده علاوه بر اینکه محیط خانه را پوشش می‌دهد میتواند میزان نور ورودی خوشید به خانه را مدیریت کند. اگر در انتخاب پرده دقت کنید، می‌توانید محیط منزل خود را زیباتر نمایید و آرامش را به محیط خانوده خود هدیه دهید. در ادامه به شما مواردی را بیان می‌کنیم که با رعایت کردن آنها می‌توانید پرده‌ای مناسب برای منزل خود خرید کنید.

انتخاب پارچه

اولین قدم برای داشتن پرده‌ای مناسب، انتخاب پارچه است. جنس پارچه چگونگی عملکرد و استحکام آن را مشخص میکند. اگر پارچه خیلی ضخیم باشد، ممکن است پرده زیبا به نظر نرسد و اگر خیلی هم نازک باشد، نور زیادی وارد اتاق می‌شود و احتمالا نمی‌تواند عملکرد مدنظر شما را داشته باشد.

دوام پارچه

دقت داشته باشید اگر قصد خرید پرده برای اتاق آفتابگیر منزل خود را دارید، آفتاب به مرور زمان به پرده آسیب وارد می‌کند. همواره به دنبال پرده‌ای باشید که در برابر تابش نور خورشید مقاوم باشد. می‌توانید به سراغ طرح‌هایی بروید که با نور آفتاب تغییر حالت نمی‌دهند مثلا طرح‌های ساده.

پرده نازک

بسیاری از افراد به نور طبیعی خورشید علاقه دارند و دوست دارند که نور خورشید در خانه آنها تابیده شود. اگر شماهم جزء آن دسته از افراد هستید، به شما خرید پرده‌های حریر را پیشنهاد می‌کنیم. پرده‌های حریر نازک هستند و به راحتی نور خورشید از آنها عبور می‌کند. همچنین پرده‌های حریر مانع تهویه هوا نمی شوند. اگر با دیده شدن، داخل اتاق مشکلی ندارید از پارچه حریر نازک استفاده کنید ولی اگر روی این موضوع حساس هستید، می‌توانید از پارچه‌های حریر روشن استفاده کنید.

پارچه‌های ضخیم

برخلاف پاراگرف بالا، اگر می‌خواهید محیط منزل شما پوشیده باشد، پرده ضخیم بهترین گزینه است. اگر پنجره شما بزرگ است از پارچه‌های لخت و آویزان استفاده کنید. پارچه‌های کتان، مخمل و کلا ضخیم در زمستان می‌توانند بعنوان عایق عمل کنند و از ورود سرما و خروج گرما جلوگیری می‌کنند. همچنین پارچه ضخیم پرده، از ورود نور به داخل اتاق جلوگیری می‌کند.

انتخاب رنگ پارچه

برای خرید پرده، کافیست که رنگ پرده را با ابزار و وسایل داخل خانه سِت کنید. حتما لازم نیست که پرده و مبل شما یک رنگ باشند، می‌توانند مکمل یکدیگر باشند؛ اینگونه انتخاب رنگ جذابتر است. برای انتخاب رنگ پرده، می‌توانید کاغذ دیواری، مبل، فرش و.... را مدنظر قرار دهید. سعی کنید رنگ پرده را نسبت به دیوار، کمی روشن یا تیره‌تر انتخاب کنید. اینگونه پرده شما جذاب‌تر به نظر می‌رسد.

انتخاب طرح پرده

طرح پرده، می‌تواند یک اتاق را بصورت کامل تغییر دهد. در اتاق‌های ساده از پرده‌هایی با رنگ‌های جذاب و پرانرژی استفاده کنید. می‌توانید رنگ پرده خود را متضاد از رنگ مبل، کاغذ دیواری و فرش خود انتخاب کنید. برای اتاق‌های با سقف کوتاه از پرده‌هایی با طرح عمودی استفاده کنید، اینگونه پرده‌ها ارتفاع اتاق را بیشتر نشان می‌دهند. برای اتاق‌های رسمی از پرده‌های سنگین و چاپی استفاده کنید چراکه جلوه و شکوهی به اتاق می‌دهند.

طول پرده

از پرده‌های بلند استفاده کنید. پرده بلند و پنل‌های آویزان، جلوه خاصی به اتاق می‌دهند و جذابیت اتاق را افزایش می‌دهند. انتخاب پرده‌ای که روی زمین قرار بگیرد جلوه‌ای مدرن به اتاق شما خواهد بخشید و دیزاین اتاق شما را امروزی‌تر نشان خواهد داد. در مقابل اگر به سبک سنتی علاقه دارید و یا بچه یا حیوان خانگی دارید، می توانید از پرده کوتاه استفاده کنید.

خرید انواع پرده در ویترینی شو

با انواع پارچه آشنا شوید:

برای دوخت و تهیه پرده، انواع مختلفی پارچه وجود دارد که در ادامه برای شما بیان می‌کنیم. انواع پارچه پرده عبارتند از:

 • دانتل
 • حریر
 • کتان و ساتن
 • ابریشم و مخمل

با انواع پرده آشنا شوید:

پرده‌ها انواع مختلفی دارند که در این قسمت قصد داریم به شما انواع پرده را معرفی کنیم تا بتوانید با آگاهی بیشتری خرید داشته باشید. انواع پرده عبارتند از:

 • پرده آستری
 • پرده رومن
 • پرده پیلی دار
 • پرده والان دار
 • پرده ترکیبی
 • پرده حاشیه دار
 • پرده شید رول
 • پرده شید بیرونی
 • پرده کرکره‌ای
 • پرده عمودی
 • پرده بالا رونده یا لانه زنبوری
 • پرده چوبی
 • پرده حصیری بامبو
 • پرده زبرا
 • پرده پانچ
 • پرده سلطنتی
 • پرده تور
 • پرده سه‌بعدی

پرده را از کجا تهیه کنیم؟

اگر تصمیم خود برای خرید پرده را گرفته‌اید، ما به شما فروشگاه آنلاین ویترینی شو را معرفی می‌کنیم که بیش از 6 سال تجربه در زمینه پرده و فروش اینترنتی آن دارد. وب سایت ویترینی شو، بهترین و باکیفیت‌ترین پرده‌ها را با قیمتی مناسب و رقابتی به دست مشتری می‌رساند. لازم به ذکر است این فروشگاه اینترنتی، دارای مجوز اینماد از وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد. همین الان برای مشاوره و دریافت راهنمایی بیشتر با بخش فروش سایت ما تماس بگیرید.

ادامه مطلبShow less

فهرست

تنظیمات

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام